Individueel Onderwijskundig Onderzoek (IOO)

Didactisch onderzoek

Naast afname van IQ-testen en uitgebreider onderzoek op hoogbegaafdheidskenmerken, is het mogelijk om ook een didactisch onderzoek af te laten nemen.


Het Individueel Onderwijskundig Onderzoek bestaat uit:

 1. Wereldspel
 2. Didactisch onderzoek
 3. Pedagogisch onderzoek (dmv spelmateriaal)

 

Het Wereldspel wordt afgenomen om inzicht te krijgen in de cognitieve capaciteiten, de aanwezige persoonlijkheidsaspecten op sociaal en emotioneel gebied en de evenwichtige inzet van de visuele en verbale leerstijl.

Het Wereldspel is een non-verbaal onderzoeksinstrument dat bestaat uit verschillende elementen waarmee een dorp gebouwd moet worden. Hierbij wordt gelet op het handelen, de vormgeving en de inhoud van het gebouwde dorp aan de hand van gestandaardiseerde observatie- en scoreformulieren. 

Kinderen zijn tot ongeveer 5/6 jaar voornamelijk visueel-ruimtelijk ingesteld. Deze visuele leerstrategie is een oorspronkelijke manier van informatie verwerven en verwerken die alle mensen vanaf de geboorte meekrijgen. De verbaal-sequentiële leerstrategie (het verbale denken) moet aangeleerd worden. Dat gebeurt in de basisschoolleeftijd. Wenselijk is dat een leerling rond het 12e levensjaar (einde basisschool) zowel de visuele als de verbale leerstrategie kan inzetten naar gelang de situatie.


Wanneer het verbaal-sequentiële denken niet goed op gang komt of onvoldoende wordt ingezet (bij hoogbegaafdheid), blijft de leerling zijn oorspronkelijke visuele leerstrategie inzetten. Dit kan problemen geven bij het (leren) lezen (fonologie), het automatiseren, spelling, mesoniveau tekstbegrip, het plannen & structureren en zelfvertrouwen & motivatie. 

 

Reacties van kinderen op het Wereldspel:

"Het wereldspel was heel erg leuk om te doen, het is de bedoeling dat je een dorp gaat maken. Sheila was heel duidelijk en stil, daardoor kon ik me goed concentreren op wat ik moest doen. Verder klopte het resultaat helemaal en ze vroeg ook na of dat zo was. Het Wereldspel is dus een hele goede methode om te zien hoe iemand is." L. 13 jaar. 

"Wat ik zo leuk vond aan het Wereldspel, is dat ik helemaal zelf mocht bepalen hoe ik ging bouwen!" F. 9 jaar. 

 

Reacties van ouders op het Wereldspel:

"Ontzettend bedankt, Sheila, het geeft ons inzicht in hoe we nu verder kunnen met K." Moeder van K. 7 jaar. 


Didactisch onderzoek 

Het didactisch onderzoek wordt afgenomen om zicht te krijgen op eventuele hiaten in het leerproces en welke strategieën het kind hanteert. Ook een eventuele voorsprong kan worden vastgesteld door te bepalen op welk niveau (groep 3 t/m 8 en VO) een kind functioneert. 
Bij kleuters kan de schoolrijpheid onderzocht worden (hiervoor worden andere materialen ingezet). 

 

 1. Technisch lezen

      EMT leestest (lexicale procedure, synthese, herkenning)

      KLEPEL leestest (fonologische procedure, analyse, decodering)

 1. Letter/klanken kennis (automatisering)
 2. Tekstbegrip op micro-, meso-, macroniveau
 3. Spelling (oriëntatie-, fonetische en regelfouten)
 4. Schrijven (opbouw, pengreep, motivatie, omgang taal)
 5. Rekenen (automatiseren en strategieën)
 6. Geheugen
  Vester geheugentest (leeringangen)
 7. Ruimtelijk inzicht
  Non-verbale ruimtelijk inzichttest
 8. Leerstijlen
  Meervoudige intelligentietest (MIT Leerstijlen)
 9. Samenwerking ogen

 

Pedagogisch onderzoek

Om inzicht te krijgen in de strategieën van kinderen en het aanpakken van taken, wordt gebruik gemaakt van non-verbale en uitdagende spellen die passen bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind. Hierbij wordt ontdekt hoeveel leerstof een kind aankan en hoe complex deze leerstof kan zijn. Daarnaast geeft het inzicht in de flexibiliteit van strategie-gebruik.

 

Het onderzoeksverslag bestaat uit de resultaten van ieder onderdeel, gevolgd door een conclusie en advies. Dit advies geeft richtlijn en handvatten voor begeleiding en een eventueel op te zetten handelingsplan ten behoeve van een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van de leerling.

 

Wil je een IOO aanvragen voor je kind/leerling of heb je vragen?

Vul onderstaand formulier in, dan neem ik contact met je op.